Resources

   วิชาวิทยาศาสต์ มัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีดังนี้

 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ว 21102
คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษา ทดลอง สำรวจ สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การถ่ายโอนและการนำความร้อน การดูดกลืน การคายความร้อนและการแผ่รังสี การสมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ ปรากฏการธรรมชาติ การแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์ ผลของลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อการดำรงชีวิตปัจัยทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด ผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซนและฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและตระหนักถึงคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน โดยใช้ทฤษฎีความรู้ (Theory of knowledge) ในเชิงบูรณาการ


    วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ว21202
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม

    การเรียนการสอนรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์กับเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงงานประเภทต่างๆและกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ตั้งแต่เริ่มจนทำโครงงานสำเร็จ การทำโครงงานเน้นให้นักเรียนฝึกคิด วิเคราะห์ปัญหาที่สนใจที่จะทำโครงงาน คิดออกแบบการทดลองได้ และตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสม มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อลงมือปฏิบัติทดลองได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล สรุปผล และเขียนรายงาน ตลอดจนนำเสนอผลงานและแสดงผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ การทำกิจกรรมจะช่วยพัฒนานักเรียนให้สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหา ผลการศึกษาค้นคว้าในระดับของนักเรียนจะขยายไปถึงขั้นนำไปใช้แก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้องถิ่นส่งผลต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้
*****นักเรียนสามารถดาวโหลดไฟล์ต่างๆได้ ด้านล่างต่อไปนี้****
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
  43k v. 1 Oct 18, 2015, 2:30 PM นางสาวสุรุจิรา เน็ต