News

เปิดรับสมัคร ทุน พสวท.

posted Oct 18, 2015, 3:10 PM by นางสาวสุรุจิรา เน็ต   [ updated Oct 18, 2015, 3:12 PM ]

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง ๑๐ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า การศึกษา ๒๕๕๘
๒. มีผลการเรียนดังนี้
๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๓. ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใด ข้อหนึ่งดังนี้
๓.๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
๓.๒ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
๓.๓ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓.๔ เป็นนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.
๔. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
๕. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๖. มีความขยั่นหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๗. มีความตั้งใจเข้ารับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
๑. ศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท. ทั้ง ๑๐ โรงเรียน
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง ๔๒ เขตพื้นที่
๓. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๒๓๑๖ หรือ http://www.dpstcenter.org/

รับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559

posted Oct 12, 2009, 5:35 PM by นางสาวสุรุจิรา เน็ต   [ updated Oct 18, 2015, 3:21 PM ]

ลิงค์รับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://apply.mwit.ac.th/satitcmu/
มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร https://apply.mwit.ac.th/satitnu/
มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา https://apply.mwit.ac.th/satitup/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย https://apply.mwit.ac.th/sus/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายมัธยมศึกษา https://apply.mwit.ac.th/satitkku/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ายมัธยมศึกษา https://apply.mwit.ac.th/satitsmd/
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฝ่ายมัธยม https://apply.mwit.ac.th/satitmsu/
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ https://apply.mwit.ac.th/lukhamhan/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา https://apply.mwit.ac.th/satitkus/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย https://apply.mwit.ac.th/kmutt/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต https://apply.mwit.ac.th/stu/
มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย https://apply.mwit.ac.th/scsu/
มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา https://apply.mwit.ac.th/satitbuu/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี https://apply.mwit.ac.th/psuwitsurat/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ https://apply.mwit.ac.th/psuwit/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://apply.mwit.ac.th/satitpn/
มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม https://apply.mwit.ac.th/pyk/

Annual Food Drive

posted Oct 12, 2009, 5:34 PM by นางสาวสุรุจิรา เน็ต

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur in est ut sapien ornare congue. Cras accumsan, sem id tincidunt condimentum, magna purus rhoncus eros, quis lobortis nulla orci sit amet tortor. Integer tincidunt, ligula ultricies pharetra pretium, ante libero auctor arcu, in tincidunt augue lorem ut diam. Nullam mattis sollicitudin accumsan. Cras et interdum eros. Donec a nibh est. Etiam imperdiet molestie lacus at feugiat. Mauris mollis convallis metus, tristique malesuada risus luctus ac. Maecenas ut ornare orci. Cras tincidunt justo sit amet ipsum convallis consequat faucibus est venenatis. Pellentesque sed erat eget lacus vestibulum bibendum. Duis facilisis dapibus enim a ultrices. Vivamus nibh libero, dictum sed lacinia at, suscipit quis libero. Donec pellentesque vulputate sapien, eget mollis elit adipiscing fringilla.

Some News

posted Oct 12, 2009, 4:33 PM by นางสาวสุรุจิรา เน็ต

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur in est ut sapien ornare congue. Cras accumsan, sem id tincidunt condimentum, magna purus rhoncus eros, quis lobortis nulla orci sit amet tortor. Integer tincidunt, ligula ultricies pharetra pretium, ante libero auctor arcu, in tincidunt augue lorem ut diam. Nullam mattis sollicitudin accumsan. Cras et interdum eros. Donec a nibh est. Etiam imperdiet molestie lacus at feugiat. Mauris mollis convallis metus, tristique malesuada risus luctus ac. Maecenas ut ornare orci. Cras tincidunt justo sit amet ipsum convallis consequat faucibus est venenatis. Pellentesque sed erat eget lacus vestibulum bibendum. Duis facilisis dapibus enim a ultrices. Vivamus nibh libero, dictum sed lacinia at, suscipit quis libero. Donec pellentesque vulputate sapien, eget mollis elit adipiscing fringilla.

1-4 of 4