News‎ > ‎

เปิดรับสมัคร ทุน พสวท.

posted Oct 18, 2015, 3:10 PM by นางสาวสุรุจิรา เน็ต   [ updated Oct 18, 2015, 3:12 PM ]
ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง ๑๐ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า การศึกษา ๒๕๕๘
๒. มีผลการเรียนดังนี้
๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.๑ และ ม.๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๓. ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใด ข้อหนึ่งดังนี้
๓.๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
๓.๒ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
๓.๓ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓.๔ เป็นนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.
๔. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
๕. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๖. มีความขยั่นหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๗. มีความตั้งใจเข้ารับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
๑. ศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท. ทั้ง ๑๐ โรงเรียน
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง ๔๒ เขตพื้นที่
๓. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๒๓๑๖ หรือ http://www.dpstcenter.org/
Comments